Disclaimer

Aansprakelijkheid gegevens (algemeen):
Geen der ondernemingen van Stad en Land Makelaardij kan instaan voor de tijdige, juiste en/of volledige overbrenging van gegevens via dit elektronische medium, noch voor de beïnvloeding van gegevens onder invloed van derden, daaronder begrepen virussen en andere kwaadaardige codes.
 
Gebruik van informatie op deze website geschiedt voor eigen rekening en risico. U bent er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of de aangeboden informatie geschikt is voor het door u beoogde doel, voordat u er gebruik van maakt.
 
Indien en voor zover er verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen, zijn deze louter ter informatie. Alhoewel selectief wordt omgegaan ten aanzien van andere websites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en/of het functioneren van die websites, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten, software en/of diensten die daarop worden aangeboden.
 
Aansprakelijkheid gegevens (aangeboden onroerende zaken):
De gegevens met betrekking tot de aangeboden onroerende zaken zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Typefouten en vergissingen kunnen echter abusievelijk optreden. Ook kan het voor komen dat geboden informatie niet up-to-date is. Bovendien zijn alle genoemde lengtematen, inhoudsmaten, oppervlakten en jaartallen circa. Aan de vermelde gegevens en geplaatste afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Een koper heeft nadrukkelijk ook een eigen onderzoeksplicht en dient de aan te kopen onroerende zaak zelf aan een grondige inspectie te onderwerpen.
 
Totstandkoming koopovereenkomst:
Ten aanzien van de aangeboden onroerende zaken zijn alle aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud. Een koopovereenkomst kan niet tot stand komen door uitsluitend het bieden van de vraagprijs. Een vraagprijs dient slechts te worden gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een koopovereenkomst komt pas tot stand nadat zowel de verkoper als de koper het eens zijn geworden over de koopsom en alle overige (belangrijke en minder belangrijke) op de koop betrekking hebbende voorwaarden. Voorts gelden ten aanzien van de aankoop van een voor zelfbewoning bestemde woning (door een particuliere koper) wettelijke bepalingen ten aanzien van de totstandkoming van de koopovereenkomst.
 
Verbintenissen met opdrachtgevers:
Onder de naam Stad en Land Makelaardij werken twee zelfstandige ondernemingen samen, te weten: Rita Diets Stad en Land Makelaardij en Wim Tuit Stad en Land Makelaardij.
Verbintenissen worden aangegaan tussen de opdrachtgever en één van deze zelfstandige ondernemingen. Er komt derhalve geen verbintenis tot stand tussen de opdrachtgever en het samenwerkingsverband, noch tussen de opdrachtgever en één van de overige ondernemingen uit het samenwerkingsverband.
 
Algemene Voorwaarden:
Op de dienstverlening door Stad en Land Makelaardij zijn van toepassing de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM 2015. Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 februari 2010. Bij het NVM bureau is informatie betreffende de NVM verkrijgbaar. Met vragen over de voorwaarden, het ledenbestand (is iemand wel lid van de NVM) enzovoorts kunt u daar terecht.
 
De hier genoemde Algemene Consumentenvoorwaarden zullen op verzoek van een (potentiële) opdrachtgever kosteloos worden verstrekt.
 
Privacy:
Stad en Land Makelaardij neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Stad en Land Makelaardij verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. In onze uitgebreide privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan. 
 
Auteursrecht:
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de bezoekers, middels het bekijken van de informatie via één computer. Het is niet toegestaan deze website te framen of te vermenigvuldigen. Ook is het niet toegestaan informatie van deze website door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
 
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijke toestemming is verleend.